Кабінет методиста

Кабінет методиста

Методична робота в Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Світлячок» Сумської міської ради ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

Адміністрація закладу в процесі організації методичної роботи з педагогічними кадрами проводить постійний пошук змісту, стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті. Педагогічний колектив закладу постійно працює над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Головною метою організації методичної роботи є не лише надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам, але й активізація творчого потенціалу кожного педагога шляхом використання інтерактивних методів та форм роботи.

Мета методичної роботи:

 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога;
 • стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Методична робота закладу спрямована на:

 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога;
 • стимулювання творчого потенціалу педагогів;
 • підвищення педагогічної культури;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розвиток спеціальних умінь та навичок;
 • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної
 • діяльності.

Принципи методичної роботи:

 • педагогічна співпраця з педагогом;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера, стимулювання творчої активності;
 • принцип допоміжно-регульованого контролю;
 • надання педагогові права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • принцип «Я – повідомлень» у спілкуванні;
 • щоденна допомога;
 • випереджувальний характер методичної роботи.

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

 • інструктивно-методичні наради;
 • педагогічні ради;
 • педагогічні читання;
 • теоретичні семінари;
 • семінари-практикуми;
 • відкриті покази освітнього процесу.

Групові:

 • методичні об’єднання педагогів;
 • робота творчих груп;
 • консультації.

Індивідуальні:

 • наставництво;
 • самоосвіта;
 • взаємовідвідування;
 • робота над проблемними питаннями;
 • атестація.

Щосереди проводяться методичні дні, на яких педагоги знайомляться з новинками методичної та педагогічної літератури, періодичними виданнями, організовується методична робота.

Методична робота з педагогами носить діагностично-прогностичний характер та проводиться ефективно та якісно. Методичні заходи: консультації, семінари, відкриті покази, конкурси, що проводяться в закладі дошкільної освіти, мають інтерактивний характер, спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, сприяють розвитку творчості, заохоченню кожного педагога до підвищення рівня професійної компетентності і творчих можливостей, формуванню вміння оновлювати освітній процес шляхом пошуку оптимальних дидактичних, виховних і методичних рішень.

Для того, щоб вирішити складні завдання, які постають перед закладом дошкільної освіти, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив, що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку нового змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.

Стимулювання творчого потенціалу педагогів базується на принципах методичної роботи:

 • педагогічна співпраця;
 • робота в режимі довіри, доброзичливості;
 • творча атмосфера, стимулювання творчої активності;
 • принцип допоміжного регульованого контролю;
 • надання педагогові права вибору;
 • системність методичних заходів;
 • принцип «Я-повідомлень» у спілкуванні;
 • щоденна допомога;
 • випереджувальний характер методичної роботи.

Методичний кабінет – осередок методичної роботи в закладі

В методичному кабінеті закладу створені умови для організації методичної роботи.

Інформаційні матеріали:

 • нормативні документи, інструктивно-методичні матеріали;
 • матеріали з правової освіти;
 • управління та контроль;
 • ділові дані про педпрацівників ЗДО;
 • матеріали атестації педпрацівників;
 • співпраця з батьками;
 • матеріали участі ЗДО в міських заходах;
 • фото, відео-матеріали.

Вся методична робота в закладі дошкільної освіти підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.

Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи закладу дошкільної освіти керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи педагогів.

Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації , відвідування семінарів, участь у роботі творчих груп, самоосвіта.

 В закладі дошкільної освіти створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднані колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група з досвідчених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій STREAM-освіти, опрацюванням актуальних для закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду педагогів закладу, в даному напрямку проводиться широка роз’яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи, підходів до оформлення.

 Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому закладі є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності закладу дошкільної освіти.

Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв’язку з модернізацією дошкільної галузі, враховуючи необхідність використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.

Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, які мають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій. Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей.